Regulamin

 1. W Ośrodku przyjmowane są osoby, które wyrażają zgodę na kontakt z psychoterapeutą i respektują niniejszy regulamin.
 2. Z pomocy psychoterapeutycznej mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego.
 3. Osoby niepełnoletnie przyjmowane są po konsultacji psychoterapeuty z rodzicami. Psychoterapia osób niepełnoletnich odbywa się po uzyskaniu pisemnej zgody od rodzica/opiekuna prawnego.
 4. Psychoterapeuta może odmówić świadczenia usług osobom, które zgłaszają żądania niemożliwe do zrealizowania lub szkodliwe dla siebie i/lub otoczenia. Dotyczy to również sytuacji, kiedy psychoterapeuta uznaje, że nie może rzetelnie świadczyć usług na rzecz danego pacjenta (powody mogą mieć charakter osobisty lub zawodowy – psychoterapeuta kieruje wówczas pacjenta do innego specjalisty).
 5. Rozpoczęcie psychoterapii poprzedzają konsultacje (zwykle od 1 do 5 spotkań), które mają prowadzić do sformułowania problemu, celu i zasad pracy oraz ustalenia częstotliwości i orientacyjnej długości trwania psychoterapii.
 6. Spotkania odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu, chyba, że prowadzący psychoterapeuta uzna, że potrzebna jest inna częstotliwość spotkań.
 7. Sesja trwa 50 minut. Jeżeli pacjent spóźnia się na sesję nie zostaje ona przedłużona.
 8. Usługi są odpłatne zgodnie z cennikiem. Pacjent zobowiązany jest uiścić opłatę za konsultację lub sesję po jej zakończeniu w tym samym dniu.
 9. Umówioną wcześniej konsultację lub sesję pacjent może odwołać nie ponosząc jej kosztu najpóźniej 24 godziny przed ustalonym terminem.
 10. Pacjent ponosi koszt umówionej sesji, na którą się nie zgłosił w przypadku, gdy nie odwołał jej w wyznaczonym terminie.
 11. Zaświadczenia o korzystaniu z pomocy psychologicznej są wydawane na życzenie klientów w przypadku, gdy odbyły się przynajmniej trzy wizyty psychologiczne.
 12. Psychoterapeuta jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji pochodzących z terapii, a także samego faktu korzystania przez pacjenta z terapii, wobec osób trzecich, np. rodziny lub osób postronnych. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub osób trzecich, albo sytuacje określone prawem. Współpracując z innymi specjalistami leczącymi pacjenta, np. psychiatrą udostępnia tylko niezbędne informacje za wiedzą pacjenta.
 13. W trosce o wysoką jakość świadczonych usług psychoterapeuta poddaje swoją pracę regularnym superwizjom.
 14. Psychoterapeuta kieruje się w swojej pracy Kodeksem Etyki Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Kodeksem Etycznym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.