Warsztaty dla nauczycieli

Spójrz inaczej kl I-III oraz IV-VI i Gimnazjum

Warsztat ten przygotowuje nauczycieli i wychowawców klasy I-VIII Szkoły Podstawowej do prowadzenia zajęć edukacyjnych z klasami wg programu profilaktyczno – wychowawczego „SPÓJRZ INACZEJ”. Jest realizowany we współpracy merytorycznej ze Stowarzyszeniem i Ośrodkiem Szkolenia Nauczycieli „Spójrz Inaczej”


Celem programu i zajęć z uczniami jest kształtowanie osobowości dzieci i rozwijanie ich umiejętności radzenia sobie z różnymi trudnymi sytuacjami i problemami, mogącymi powodować sięganie po alkohol, narkotyki i inne szkodliwe dla zdrowia substancje oraz stosowanie agresji.

Obejmuje on rozwijanie pozytywnego obrazu siebie, rozumienie i wyrażanie uczuć, umiejętności dobrego bycia w grupie i kontaktowania się z innymi, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, podejmowania decyzji i odpowiedzialności za własne zdrowie.

 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1.  Uczestnicy: 12- 16 nauczycieli wychowawców w jednej grupie.

2.  Miejsce zajęć: Ośrodek/Szkoła, których nauczyciele są uczestnikami Szkolenia.

3.  Osoba prowadząca: rekomendowany trener Programu SI - Katarzyna Jeżowska - Kwaśny

4.  Termin: do uzgodnienia z organizatorem 

5.  Przebieg Szkoleń:

 

klasy I-III  -  35 godz.  najczęściej jest to: sobota, niedziela, poniedziałek i wtorek 

klasy IV-VIII - 35 godzin - część I i  20 godz. część II  najczęściej jest to sobota i niedziela lub inne dwa dni wskazane przez organizatora.

 

Dwa pierwsze dni: (sobota i niedziela) – 20 godzin dydaktycznych, godziny pracy: 8.00 – 16.30 lub 9.00 – 17.30 (7.5 godzin zegarowych - 10 godzin dydaktycznych) oraz przerwa na obiad i dwie przerwy relaksacyjne (łącznie przerwy: 1 godzina).

Zajęcia w te dni przeznaczone są na doskonalenie podstawowych umiejętności psychologicznego kontaktu z uczniami i kierowania grupą oraz poznawanie programu SI (tematyki zajęć z uczniami, metod i technik pracy, roli nauczyciela, konstrukcji scenariuszy zajęć), a także przygotowanie wybór i adaptację scenariuszy oraz ich symulację przed prowadzeniem zajęć w klasach w poniedziałek i we wtorek przez pary uczestników szkolenia.

 

Dwa następne dni: (poniedziałek i wtorek): 15 godzin dydaktycznych.

 

Godziny zajęć:

- w poniedziałek 8.00 – 14.30 (7 godzin dydaktycznych + przerwy śródlekcyjne)

- we wtorek 8.00 – 15.30 (8 godzin dydaktycznych + przerwy)

Będzie to prowadzenie zajęć z uczniami w klasach przez pary uczestników warsztatu, pod superwizją trenera i pozostałych uczestników szkolenia, a następnie ich omawianie w grupie szkoleniowej.

Zajęcia z uczniami w klasach są prowadzone na 1,3,5 godzinie lekcyjnej Na 2,4,6 godzinie lekcyjnej odbywa się wspólne omawianie przeprowadzonych i superwizowanych zajęć.

We wtorek po odbyciu zajęć z klasami odbywa się – podsumowanie całego szkolenia.

Uczenie Programu SI w części I odbywa się poprzez opracowanie w parze z drugą osobą własnego scenariusza zajęć z uczniami w oparciu o Program SI, przeprowadzenie tego zajęcia pod superwizją pozostałych uczestników grupy oraz poprzez obserwację i omawianie zajęć prowadzonych przez pary pozostałych członków grupy.

 

część II:

Jest to 20 godzin (dwa dni zajęć). Czas pracy w oba te dni: 8.00 – 16.30 lub 9.00 – 17.30

Zajęcia tej części odbywają się tylko w grupie warsztatowej (bez udziału uczniów), mogą się odbywać w dowolne dni tygodnia. Zajęcia tej części obejmują problematykę środków psychoaktywnych, mechanizmów uzależnienia i profilaktykę uzależnień (w tym analizę i symulację scenariuszy spotkań z uczniami, dotyczącymi dbania o zdrowie i sięgania po środki psychoaktywne).

 

6. Warunki uczestnictwa w szkoleniu

  • dobrowolny udział w warsztacie

  • uczestnictwo w całości zajęć!

Zaświadczenia o ukończeniu Szkolenia i przygotowaniu do realizacji programu „Spójrz Inaczej” zostaną wystawione przez Ośrodek Nauczycieli „Spójrz Inaczej” dla uczestników, którzy wezmą aktywny udział w całości zajęć, bez ich opuszczania.

 

OCZEKIWANIA WOBEC ORGANIZATORA

część I:

1. zapewnienie sali do zajęć w grupie 12-16 osób, wyposażonej w wygodne krzesła na dwa pierwsze dni warsztatu (sobota i niedziela)

2. zapewnienie sali lekcyjnej na zajęcia z klasami w trzecim i czwartym dniu zajęć. W tej sali będą się też odbywały omówienia odbytych spotkań z klasami. Najlepiej gdy wszystkie spotkania z klasami i ich omawianie odbywało się w jednej wydzielonej sali – klasie, w której można ustawić krąg dla uczniów i krzesła z tyłu dla nauczycieli obserwatorów. Może też być jedna sala w poniedziałek, a we wtorek - druga.

3. zapewnienie materiałów piśmienniczych na warsztat

część II:

1. zapewnienie sali do zajęć dla 12- 16 osób na dwa dni zajęć

2. zapewnienie materiałów piśmienniczych na warsztat

Do obu części:

3. poinformowanie przyszłych uczestników szkolenia o jego przebiegu i ramach czasowych. Za zgodność z metodyką warsztatu Spójrz Inaczej, obowiązującą w Ośrodku Szkolenia Nauczycieli SI. Trener – rekomendowany przez Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki „Spójrz inaczej” Jadwiga Soboń psycholog, trener Programu „SI, trener i superwizor rekomendowany przez Pol. Tow. Psych.

 

KOSZTY WARSZTATU Spójrz Inaczej 35 godz. - dla klas I-III oraz 55 godz. dla klas IV -VIII – po stronie organizatora, uczestników, trenera

1. Honoraria dla trenera: (Aktualne stawki obowiązujące w Ośrodku Szkolenia Nauczycieli „Spójrz Inaczej” wynoszą 120,00zł za godzinę. Łączna kwota za szkolenie jednej grupy –  6 600,00 zł.

2. Podręczniki do zajęć z uczniami dla uczestników warsztatu (1 egzemplarz dla osoby), po 35.00 zł./sztuka - koszty własne organizatora lub osób szkolących się; należy zamówić w Wydawnictwie ATE 27-200 Starachowice ul. Radomska 72, tel.(0-41) 274-18-00 ze wskazaniem adresu ich przesłania. Podręczniki są konieczne do zajęć z uczniami już podczas I części szkolenia. Należy sprowadzić je przed rozpoczęciem warsztatu!